Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan eXtropy Business Process Services BV opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van diensten;
2. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door eXtropy Business Process Services BV uit andere hoofde direct verband houdende met de opdracht worden verricht of behoren te worden verricht;
3. Diensten: alle diensten waartoe opdracht is gegeven of die door eXtropy Business Process Services BV uit andere hoofde direct verband houdende met de opdracht worden geleverd of behoren te worden geleverd.
 
Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden welke eXtropy Business Process Services BV in opdracht verricht, diensten welke eXtropy Business Process Services BV in opdracht levert en op alle overeenkomsten die eXtropy Business Process Services BV met opdrachtgevers sluit, alsmede de wijzigingen daarvan. Eventuele condities en/of voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 3 Opdrachten
Een opdracht wordt uitsluitend schriftelijk verstrekt.Artikel 4 Uitvoering
In opdracht te verrichten werkzaamheden c.q. te leveren diensten zullen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever op het moment van ondertekenen van de opdracht respectievelijk het geven van de opdracht verstrekte schriftelijke dan wel mondelinge informatie, daaronder eveneens begrepen het verzorgen van begeleidende activiteiten welke voortvloeien uit of samenhangen met de verstrekte opdracht, alles in de meest ruime zin van het woord. eXtropy heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten voor door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:407, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt indien van toepassing nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
eXtropy Business Process Services BV is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook voortvloeiend uit of samenhangend met door eXtropy  Business Process Services BV verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten, behoudens en voor zover veroorzaakte schade door de verzekeraar van onze afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt vergoed. eXtropy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Opdrachtgever vrijwaart eXtropy Business Process Services BV voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan eXtropy Business Process Services BV onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van eXtropy Business Process Services BV.
eXtropy Business Process Services BV is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van (een) door haar ingeschakelde derde(n) indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op die derde(n) kan worden verhaald. eXtropy Business Process Services BV is gemachtigd om namens opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van (een) ingeschakelde derde(n) te aanvaarden.
eXtropy Business Process Services BV is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

Artikel 6 Openbaarmaking gegevens
eXtropy Business Process Services BV verplicht zich tot strikte geheimhouding van vertrouwelijke gegevens welke haar in het kader van de uitvoering van de opdracht bekend worden, tenzij bekendmaking tegenover derden in het kader van die uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking.
Tevens zal eXtropy Business Process Services BV genoemde gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn bestemd en waarvoor de opdracht is verstrekt.

Artikel 7 Intellectuele eigendom
Alle rechten vallende op producten van de geest van eXtropy Business Process Services BV welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht en/of levering van diensten en zaken, komen toe aan eXtropy Business Process Services BV. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van eXtropy Business Process Services BV is het opdrachtgever niet toegestaan die producten, in de meest ruime zin van het woord te (doen) verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 8 Tarieven
Behoudens in bijzondere gevallen, zoals hieronder nader aangegeven, zal het honorarium van eXtropy Business Process Services BV op grond van de bij haar gebruikelijke tarieven worden vastgesteld.
Het honorarium wordt vastgesteld aan de hand van de aard en het belang van de werkzaamheden c.q. te leveren diensten en van de persoon en de ervaring van degene(n) die de werkzaamheden feitelijk uitvoert(en). eXtropy Business Process Services BV behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen, door haar naar eigen inzicht te bepalen, te declareren op voorschotbasis.
Het honorarium, in voorkomende gevallen vermeerderd met de ten behoeve van opdrachtgever noodzakelijk gemaakte kosten, voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, verhoogd met verschuldigde BTW, wordt per maand achteraf, behoudens het hier bovenstaande of na afloop van de werkzaamheden aan opdrachtgever gefactureerd.

Artikel 9 Facturering en betaling
Het factuurbedrag dient binnen 15 dagen na factuurdatum te zijn betaald, zonder recht op korting, verrekening of opschorting. Ingeval van niet tijdige betaling is opdrachtgever met ingang van de vervaldag van de factuur aan eXtropy Business Process Services BV is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd. Tevens kan eXtropy Business Process Services BV aanspraak maken op vergoeding van buitengerechtelijke of gerechtelijke kosten in voorkomende gevallen van incassomaatregelen.

Artikel 10 Werkorder
Indien en voorzover afspraken met opdrachtgever zijn vastgelegd in een werkorder, prevaleert het gestelde in die werkorder boven deze leveringsvoorwaarden.

Artikel 11 Reclame
Indien opdrachtgever wenst te reclameren met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of de facturen, dan dient zulks schriftelijk te geschieden aan eXtropy Business Process Services BV binnen 30 dagen na verzenddatum van de desbetreffende werkzaamheden/stukken. Deze reclame laat echter onverlet de betalingsverplichting van opdrachtgever.

Artikel 12 Beëindiging van de overeenkomst
Beide partijen hebben de mogelijkheid om de overeenkomst te allen tijde op te zeggen, mits schriftelijk aan de wederpartij medegedeeld, gemotiveerd en onder opgave van redenen. De vorderingen van eXtropy op opdrachtgever zijn dan onmiddellijk opeisbaar.